Skip Navigation

Winter Sports

Varsity/JV Boys Basketball
Home gym: 1055 Wesley Ave, Xenia, OH 45385
 
Varsity/JV Girls Basketball
Home gym: 1055 Wesley Ave, Xenia, OH 45385
 
Junior High Boys Basketball
Home gym: 1055 Wesley Ave, Xenia, OH 45385
 
Junior High Girls Basketball
Home gym: 1055 Wesley Ave, Xenia, OH 45385

Varsity/JV Cheerleading

Junior High Cheerleading

Varsity Swimming

Varsity Bowling

Varsity Wrestling